SRC Chair Scholarship Donors

Yearsort descending Chair Scholarship Name Donor Name Donor's Korean Name
1992 Moon Chul Han Dr Mrs Moo Hee Lee 한 문 철
1993 Bang Sil An SRC Benefit Concert 안 방 실
1994 Soo Im Kim The Yong Kun Kim family 김 용 건
1994 Shin Jung Presbyterian Church Shin Jung Presby Church 신정 장로교회
1996 Grace Oh & Taewon Yi SRC Benefit Concert 오 현 경 / 이 태 원
1996 Dung Jae Lee Mr Mrs Dung Jae Lee 이 등 재
1996 Dr.& Mrs Yong Kun Kim Dr Mrs Yong Kun Kim 김 용 건
1996 Dr Mrs Jae Hyun Kim Dr Mrs Jae Hyun Kim 김 재 현
1996 Dr Mrs Kee Jo Kim Dr Mrs Kee Jo Kim 김 기 조
1996 Kay Kim Realtor Ms Kay Kim 김 경 자
2004 Korean Churches Council of Atlanta KCCA 애틀란타 교회 협의회
2004 Dr. & Mrs. Woo Baek Choi Dr Mrs Woo Baek Choi 최 우 백
2004 Dr Mrs Byung Kun Chang Dr Mrs Byung Kun Chang 장 병 건
2005 Mr Mrs Joong Sik Cho Mr Mrs Joong Sik Cho 조 중 식
2005 Hamilton Methodist Church HMC 하밀톤 감리교회
2005 Dr Mrs Ye Soon Kim Family and friends of YSK 김 예 순
2005 Prof and Mrs Hung Won Jun Family Of HWJ 전 흥 원
2006 Mr Mrs Jong Kook Eun Family of JKE 은 종 국
2006 StephenJ Moon Family and friends of SJM 스 티 펀 문
2011 Dr Mrs Young Jin Lee Dr Mrs Young Jin Lee 이 영 진
2012 Dr. and Mrs.David and Jane Chu scholarship. Chu Family Foundation 주중광 가족재단
2015 Soon Dong Lee Huh Susan Chu Walleby & Jaclyn Chu
2015 Jun Family Dr. Jn Family
2015 Paul Anonymous